موشن گرافیک - اقدامات اورژانسی در صورت حمله قلبی

۱۴۶۴

درجات مختلفی از حملات قلبی وجود دارد و قرار نیست همه آنها به مرگ منجر شود. با این حال بیمارانی که یک بار تجربه حمله قلبی را داشته اند، بیشتر در معرض حمله قلبی دوم هستند. خطر این عارضه تنها زمانی کاهش می یابد که افراد اقدامات اورژانسی در صورت حمله قلبی را به طور کامل آموخته باشند.

دیدگاه ها