مجموعه انیمیشن بل بشو - تغییر کاربری

۷۵۷

استفاده از ساختمان پس از احداث به گونه ای غیر از آنچه که در محتوای طرح ها و یا پروانه ساختمان ذکر گردیده، تغییر کاربری محسوب می شود. به دلیل اینکه محل های با کاربری مسکونی قیمت پایین تری نسبت به سایر کاربری ها از جمله کاربری تجاری و یا اداری دارا هستند، بنابراین تغییر کاربری محل مسکونی به تجاری یا اداری شایع ترین نوع تغییر کاربری می باشد.

دیدگاه ها