اخوان ثالث و بهروز رضوی انتشار توسط علی - کلیپیکس

اخوان ثالث و بهروز رضوی

۱۲۵۱

تصویری از شادروان اخوان ثالث و بهروز رضوی در برنامه تلویزیونی کلمه ها و تصویر - سال 1357

دیدگاه ها