گزارش مردمی - کودکان کار، فاجعه ای در نزدیکی ما

۱۷۹۳

اگر سن پایان کودکی را براساس پیمان نامه حقوق کودک زیر ۱۸سال در نظر بگیریم، در سال ۲۰۰۲ بیش از ۳۵۰میلیون کودک و نوجوان به جای پرداختن به تحصیل ، کار می کنند.کودکان کار، فاجعه ای در نزدیکی ما کافیست بیشتر بنگریم.

دیدگاه ها