اتوبوس گردشگری در ایران

۲۲۹۸

در حال حاضر در دستگاه ترجمه این اتوبوس ها دو زبان عربی و انگلیسی بارگذاری شده و امکان بارگذاری به 16زبان دنیا نیز وجود دارد

دیدگاه ها