اتوبوس گردشگری در ایران انتشار توسط ماریه اینانلو - کلیپیکس

اتوبوس گردشگری در ایران

۲۲۱۳

در حال حاضر در دستگاه ترجمه این اتوبوس ها دو زبان عربی و انگلیسی بارگذاری شده و امکان بارگذاری به 16زبان دنیا نیز وجود دارد

دیدگاه ها