شعر خوانی فاضل نظری

۱۱۹۷

فاضل از بهترین های شعر معاصر است، فقط غزل می گوید، اما غزل می گوید ها!

دیدگاه ها