گردشگری در یکی ایالت های امریکا - کلیپیکس

گردشگری در یکی ایالت های امریکا

۱۱۸۷

ایالت کانِتیکت از نظر مساحت سومین ایالت کوچک در کشور ایالات متحده است. همچنین این ایالت ۲۹ امین ایالت پرجمعیت کشور آمریکا است، هر چند از نظر تراکم جمعیت چهارمین ایالت پرجمعیت است.

دیدگاه ها