حافظ ناظری

۱۲۹۵

آواز خوانی اعتراضی حافظ ناظری بر مزار فردوسی بزرگ بعد از لغو کنسرت روز گذشته قوچان

دیدگاه ها