مینیون ها ( سه چرخه)

۱۱۳۷

دوچرخه اگنس مانع رسیدن به موقع او به ماشین بستنی فروشی می شود، از این رو مینیون ها تصمیم می گیرند که برای او دوچرخه ای پیشرفته و پرقدرت بسازند.

دیدگاه ها