فرار از کودکی

۱۲۰۹

این یعنی ما نمیتونیم خودمون رو باور کنیم، و این یعنی تاسف، فقر فرهنگی، ببینید ویدئو رو...

دیدگاه ها