گریه مجری معروف در برنامه زنده تلویزیون، بغضش ترکید
دیدگاه ها