مجموعه انیمیشن دردونه ها - کودکان مسئولیت پذیر

۵۸۴۱

بچه ها در هر دوره ای از زندگی و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی گلیم خود را از آب بکشند، اما برای این که فرزندانمان بتوانند به خوبی از پس مسئولیت های خود در زندگی برآیند و کودکان مسئولیت پذیری باشند باید از دوران کودکی حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت کرد

دیدگاه ها