تمرین ورزشی - از شر آرنج درد رها شوید

۶۶۴۳

استفاده بیش ازحد و فشارهای مکرر بر روی تاندون های اطراف مفصل آرنج میتواند باعث ازبین رفتن این بافت ها مخصوصا درناحیه ای که تاندون ها به استخوان ها متصل شده است بشوند. با انجام حرکت های ساده و راحت از شر آرنج درد رها شوید.

دیدگاه ها