جوجه و کرم

۴۰۹

داستان انیمیشن درباره جوجه ای است که تازه از تخم بیرون آمده و یک کرم را دوست خودش می داند.

دیدگاه ها