جوجه و کرم انتشار توسط آبادیس روشن - کلیپیکس

جوجه و کرم

۳۸۳

داستان انیمیشن درباره جوجه ای است که تازه از تخم بیرون آمده و یک کرم را دوست خودش می داند.

دیدگاه ها