نور قرضی

۱۱۷

انیمیشن کوتاه《نور قرضی》داستان انیمیشن درباره پسری است که قصد دارد با ترفندی جالب توجه مردم شهرش را به زیبایی های طبیعی آسمان جلب کند.

دیدگاه ها