راه حل با طناب

۸۱

این انیمیشن درباره عاقبت تنبلی و متکی به غیر خود بودن است.

دیدگاه ها