دفاع تمام قد بهداد از جمشید مشایخی

۶۴۵

در بخش هایى از گفتگوى فریدون جیرانى با حامد بهداد در برنامه ٣٥

دیدگاه ها