کمی قبل از قضاوت کردن کمی فکر کنید...

۵۸

این فیلم 3 دقیقه ای برنده "اسکار" در بهترین فیلم انیمیشن شده است.

دیدگاه ها