فنجان طلاے ✨شعر ناب آوردم

103

فنجان طلاے ✨شعر ناب آوردم

چاے گل سرخ🌹 با گلاب آوردم

برخیز و بنوش زندگے را از نو 🍃

در سینے صبح، آفتاب☀️ آوردم

سلام و صبح بخیر...

ویدئو های بیشتر