همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید

184

همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید
تحقیقات نشان داده
اگر بوسه یک دقیقه طول بکشد ۲۶ کالری و اگر ۱۰ دقیقه طول بکشد ۲۶۰ کالری انرژی مصرف میکند

ویدئو های بیشتر