❌بیاییدامشب

84

❌بیاییدامشب
برای هم دعا کنیم
صبورباشیم
ازروزگارو
سختی هایش
نترسیم
همه سالم و
سلامت بمانند
ودرنهایت
عاقبتمان ختم
به خیرشود🙏

شبتون در پناه

ویدئو های بیشتر