مهربانان

102

مهربانان

صبحتان پرازمحبت
الهی
سهم امروزتان شادی
سهم زندگیتون عشق
سهم قلبتون مهربانی
سهم چشمتون زیبایی
سهم عمرتون عزت باشه
هفته خوبی پیش رو

ویدئو های بیشتر