انسانها را با عمل و میزان بخشندگیشان بشناسید نه با حرفهایشان.

95

انسانها را با عمل و میزان بخشندگیشان بشناسید نه با حرفهایشان.
حرفهای خوب بر در و دیوارها هم دیده می شوند.

Natali

ویدئو های بیشتر