این خانم وقتی این آبمیوه رو داخل لیوان برای بچه ش میریزه متوجه صدایی میشه که از داخل بطری آبمیوه میاد.

8

این خانم وقتی این آبمیوه رو داخل لیوان برای بچه ش میریزه متوجه صدایی میشه که از داخل بطری آبمیوه میاد.
ببینید و منتشر کنید

👇

https://tele

ویدئو های بیشتر