‌سرخ میشوی وقتی میشنوی دوستت دارم

62

‌سرخ میشوی وقتی میشنوی دوستت دارم
زردمیشوم وقتی میشنوم دوستم داری
چهارشنبه سوری راه انداختیم سرخی توازمن
زردی من ازتوهمیشه من میسوزم و همی

ویدئو های بیشتر