⭕️ماجرای ترور شهید لاجوردی و ارتباط آن با یوسف صانعی، هاشمی رفسنجانی و انفجار دفتر نخست وزیری !!!

33

⭕️ماجرای ترور شهید لاجوردی و ارتباط آن با یوسف صانعی، هاشمی رفسنجانی و انفجار دفتر نخست وزیری !!!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 🇮🇷 فانُوس🏮

ویدئو های بیشتر