سلام 😊

68

سلام 😊

صبح زمستونےتون بہ خیر❄️
لحظہ هاتون سرشار از
تازگے و طراوت باران🌺🍃

گره بزنیم امروز
تمام خواستہ هامونو
بہ دستان پرتوان
خداے مهربا

ویدئو های بیشتر