صبح است بیا به روز من نور بریز

11

صبح است بیا به روز من نور بریز
بر ساز دلم بیا کمی شور بریز

لبخند بزن دو روز عمر می گذرد
غم های جهان را ز دلت دور بریز

سلام، صبح بخیر🌺

🌐

ویدئو های بیشتر