🔴و سنندجیها اینگونه فرهنگشان را در چهارشنبه سوری 96 به مردم ایران نشان دادند

49

🔴و سنندجیها اینگونه فرهنگشان را در چهارشنبه سوری 96 به مردم ایران نشان دادند
فیلم ازمحلات مختلف سنندج☝️

رسمی سنندجیها👇

ویدئو های بیشتر