وقتی یه لحظه جوگیر میشی, میگی من دیگه تو این خونه نمیمونم

165

وقتی یه لحظه جوگیر میشی, میگی من دیگه تو این خونه نمیمونم
ولی بعد میفهمی هیچ قبرستونی نیست که بری 😆😆

ویدئو های بیشتر