عصبانیت استاندار کرمان و اخراج دو مدیر کل از جلسه ستاد بحران

139

عصبانیت استاندار کرمان و اخراج دو مدیر کل از جلسه ستاد بحران

ویدئو های بیشتر