توهین نژاد پرستانه امره بلوز اغلو به دیدیه زوروکا که در بازی برگشت برایش بسیار گران تمام شد و ۶ ماه خانه نشین شد...

197

توهین نژاد پرستانه امره بلوز اغلو به دیدیه زوروکا که در بازی برگشت برایش بسیار گران تمام شد و ۶ ماه خانه نشین شد...

Join → 📺

ویدئو های بیشتر