🎥مگه میشه بعد از دیدن این کلیپ اشک در چشمان صاحب هر وجدان بیداری حلقه نزنه و مژه‌هاش بابت این اشکها تاب نخوره!؟

180

🎥مگه میشه بعد از دیدن این کلیپ اشک در چشمان صاحب هر وجدان بیداری حلقه نزنه و مژه‌هاش بابت این اشکها تاب نخوره!؟

🔹سخنان قابل تامل صادق شهبا?

ویدئو های بیشتر