فرهاد قائمیان در پاسخ به خبرنگار پارسینه: امروزه به امنیت ذهنی بیشتر از هر چیزی نیاز است

41

فرهاد قائمیان در پاسخ به خبرنگار پارسینه: امروزه به امنیت ذهنی بیشتر از هر چیزی نیاز است

ویدئو های بیشتر