🎥 تصاویر ارسالی فضاپیمای «جونو» از سیاره مشتری/سیاره گازی مشتری (Jupiter) بزرگ‌ترین سیاره در سامانه خورشیدی است.

32

🎥 تصاویر ارسالی فضاپیمای «جونو» از سیاره مشتری/سیاره گازی مشتری (Jupiter) بزرگ‌ترین سیاره در سامانه خورشیدی است.

ویدئو های بیشتر