نوای ماندگار محمدرضا شجریان در سوگ بم

152

نوای ماندگار محمدرضا شجریان در سوگ بم

صبح ۵دی ماه ۱۳۸۲ شهر بم لرزید و هزاران هموطن جان باختند...

یادشان گرامی

ویدئو های بیشتر