💢 طبق پرداخت حق ماهانه ساختمان است چه استفاده شود چه در صندوق ذخيره گردد

127

💢 طبق پرداخت حق ماهانه ساختمان است چه استفاده شود چه در صندوق ذخيره گردد

🔻🔻

ویدئو های بیشتر