درخواست رضا رشیدپور از شهردار تهران:

195

درخواست رضا رشیدپور از شهردار تهران:
آقای نجفی! قاطعانه نسبت به برخورد حرمت شکنانه ماموران شهردای با دستفروشان واکنش نشان دهید/حالا خورشید

ویدئو های بیشتر