طنین صدای گرم شیرخدا در حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران و جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه و تقدیر از زحمات رئیس پلیس تهران

86

طنین صدای گرم شیرخدا در حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران و جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه و تقدیر از زحمات رئیس پلیس تهران

ویدئو های بیشتر