🎥وقتی وزیر ارتباطات لو رفتن اطلاعات دیتابیس یک اپراتور(کلیه اطلاعات ارسال شده شخصی مخاطبان از طریق آن اپراتور) را تایید می کند.

195

🎥وقتی وزیر ارتباطات لو رفتن اطلاعات دیتابیس یک اپراتور(کلیه اطلاعات ارسال شده شخصی مخاطبان از طریق آن اپراتور) را تایید می کند.

چه کسی پاسخ?

ویدئو های بیشتر