70


سلام
امیدوارم
امروز آغازی باشه
براے زیاد شدن
برکت و نعمتهای الهی
خانه ی امن
آرزوهاتون پراز شکوفه های اجابت
و گردش روزگار بکامتون باشه

ویدئو های بیشتر