🔺تصاویری از تجمع امروز در مشهد

65

🔺تصاویری از تجمع امروز در مشهد
شعار تجمع کنندگان در حضور پلیس: مرگ بر گرونی و پلیس برو دزدو بگیر

ویدئو های بیشتر