بارش برف آبی رنگ در روسیه؛ گفته می‌شود ذرات فلزی مانند کبالت یا مواد مورد استفاده برای بارورسازی ابرها باعث این اتفاق بوده است.

7

بارش برف آبی رنگ در روسیه؛ گفته می‌شود ذرات فلزی مانند کبالت یا مواد مورد استفاده برای بارورسازی ابرها باعث این اتفاق بوده است.
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر