بارش برف آبی رنگ در روسیه؛ گفته می‌شود ذرات فلزی مانند کبالت یا مواد مورد استفاده برای بارورسازی ابرها باعث این اتفاق بوده است.

133

بارش برف آبی رنگ در روسیه؛ گفته می‌شود ذرات فلزی مانند کبالت یا مواد مورد استفاده برای بارورسازی ابرها باعث این اتفاق بوده است.
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر