وقتی تو زمستون بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

163

وقتی تو زمستون بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!


🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁


☔️🔥

ویدئو های بیشتر