رسول صدرعاملی: ترانه علیدوس

28

رسول صدرعاملی: ترانه علیدوستی تلفنم را جواب را نداد برایش یادداشتی نوشتم که انسان باش!/ پاسخ صدرعاملی به سوال علی ضیا درباره قهرش با ترانه عل?

ویدئو های بیشتر