🎥کنایه مجری تلویزیون به تصمیمات این روزهای دولت

8

🎥کنایه مجری تلویزیون به تصمیمات این روزهای دولت

🔹جان من ۳۰ ثانیه چیزی را گران نکنید،ما یک بخشی را پخش کنیم و برگردیم!
#فرهنگی

ویدئو های بیشتر