وضعیت خوابگاه ها وقتی ۸ صبح کلاس دارن:

119

وضعیت خوابگاه ها وقتی ۸ صبح کلاس دارن:

-بچه ها پاشیم دیگه
+پنج دقه بخواب
×چندتا غیبت داریم؟
*چای نوبت کیه؟
-بچه ها من نمیام
+اره بابا بخوابیم😂

ویدئو های بیشتر