داور پنالتی می‌گیره ولی بازیکن "وردربرمن" آلمان بلند میشه میگه روش خطا نکردند.

36

داور پنالتی می‌گیره ولی بازیکن "وردربرمن" آلمان بلند میشه میگه روش خطا نکردند.
همینقدر جوانمرد!

مردانگى با راستگويى كامل مى شود.
👤امام علی

ویدئو های بیشتر