آخوندی:مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود.

145

آخوندی:مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود.
کل موجودی حساب دخترم 638 هزار تومان بود. دخترم می‌گفت نگو آبرویمان می‌رود.


Join →

ویدئو های بیشتر