🎥کنایه مجری شبکه سه به طرح جدید دولت برای گران کردن خودرو: در داخل کشور خودرویی میسازیم که تخم می‌گذارد و سرنشینانش را مؤمن بار می‌آورد!

138

🎥کنایه مجری شبکه سه به طرح جدید دولت برای گران کردن خودرو: در داخل کشور خودرویی میسازیم که تخم می‌گذارد و سرنشینانش را مؤمن بار می‌آورد!

ویدئو های بیشتر